Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Covid-19 : Maatregelen inzake aanvullende pensioenen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid in verband met de pandemie

De Covid-19 pandemie heeft een impact gehad op de rechten inzake aanvullende pensioen en risicodekking voor werknemers in het kader van hun aanvullend pensioen.

Doordat we met een moeilijke en uitzonderlijke situatie geconfronteerd worden, nam Integrale al snel maatregelen om haar klanten door deze turbulente periode heen te helpen. We verwijzen naar de nieuwsbrieven van 24 maart - « Integrale behoudt de waarborgen van aanvullende pensioenplannen van aangesloten bedrijven, getroffen door tijdelijke werkloosheid » en 2 april « Integrale verlengt uitzonderlijke maatregelen tot 30 september 2020 ».

Intussen werd de wet van 7 mei 2020* gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2020.

Ze verplicht verzekeringsmaatschappijen om bepaalde informatie te verstrekken aan werkgevers en sectoren om hen de impact te tonen van tijdelijke werkloosheid op de verschillende aanvullende dekkingen en de maatregelen die zijn genomen om de effecten te beperken.

Integrale anticipeerde op een groot deel van de maatregelen, opgenomen in de wet. De wet voorziet in een aantal bijkomende aspecten. Om u een overzicht te geven, hernemen we hierna voor u de elementen uit de wet om te onthouden, ongeacht of Integrale deze maatregelen al genomen had.

Wat moeten we onthouden ?

 • De wet heeft, voor wat betreft aanvullende pensioenen, betrekking op loontrekkende werknemers in tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht of om economische redenen in het kader van de Covid-19-crisis.
 • Uitgangspunt is dat de aangeslotene blijft genieten van de pensioentoezegging en bijkomende dekkingen tijdens de opschorting van zijn arbeidsovereenkomst door tijdelijke werkloosheid. In principe is dit een automatische aanpassing zonder wijziging (bijvoorbeeld tarief) of formaliteit (bijvoorbeeld medisch). Let wel dat deze aanpassing geen onmiddellijke wijziging van het pensioenreglement vereist (zie hieronder). Deze aanpassing geldt voor tijdelijke werkeloosheid in de periode tussen 13 maart 2020 en 30 juni 2020, tenzij deze periode per Koninklijk Besluit wordt verlengd tot 30 september 2020.
 • Indien een solidariteitstoezegging wordt voorzien, kan de inrichter beslissen dat het behoud van pensioenopbouw een solidariteitsuitkering is.
 • De premiebetaling voor de betrokken werknemers kan uitgesteld worden tot uiterlijk 30 september.
 • De inrichter die van het uitstel tot betaling wil genieten, informeert de pensioeninstelling en geeft haar alle nuttige informatie over de aangeslotenen in kwestie.
 • Indien de betaling wordt uitgesteld, is het rendement op de betaalde premies pas effectief vanaf de datum van de premiebetaling wanneer de pensioentoezegging van het type "vaste bijdragen zonder gegarandeerd rendement" is.
 • De pensioeninstelling moet de inrichter informeren over de wettelijke bepalingen.
 • Indien de verschillende dekkingen van toepassing blijven in de hierboven beschreven omstandigheden, kan de inrichter besluiten om de overeenkomst op te schorten zoals ze bestond op de dag voor aanvang van de tijdelijke werkloosheid, met uitzondering van de bestaande overlijdensdekking die ten minste tot 30 juni 2020 moet worden gehandhaafd.

Wat moet u concreet doen indien uw aangeslotenen getroffen worden door periodes van tijdelijke werkloosheid ?

 • Indien u de pensioenrechten van de aangeslotenen in kwestie wil behouden en wil genieten van uitstel van premiebetaling tot 30 september 2020 met betaling vanaf 1 oktober, dient u dit bij ons voor 31 juli 2020 aan te vragen. Integrale blijft de rente op de premies toekennen alsof deze op de vervaldag betaald werden en dit tot 30 september 2020.
 • Mocht u de pensioenrechten van deze aangeslotenen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid willen opschorten, dient u :
  • ons te verwittigen binnen de 30 dagen na ontvangst van deze brief en ons mee te delen over welke aangeslotenen het gaat;
  • intussen de premies overlijden betalen tot 30 juni 2020. Uitstel is eventueel mogelijk tot 30 september 2020.

In beide gevallen dient u de aangeslotenen in kwestie te informeren over het al dan niet voortzetten van de pensioen- en risicodekking tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Wanneer de persoonlijke bijdragen van de werknemers voortgezet worden, dient u hen ook te informeren over de wijze van inhouding op hun loon en over de mogelijke spreiding van deze inhoudingen.

Enkele bijkomende opmerkingen :

Bovenstaande maatregelen zijn enkel relevant indien het reglement van toepassing momenteel niet voorziet in het verderzetten van premies en de opbouw van rechten tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Indien het reglement dit voorziet maar de werkgever of de inrichter van het sectorplan wil hiervan afwijken, zal het reglement volgens de gebruikelijke procedures moeten worden aangepast.

Premies betaald tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid die niet in het reglement zijn voorzien, zijn niet aftrekbaar voor de werkgever. De wet voorziet de aftrekbaarheid specifiek in het geval van tijdelijke werkloosheid door Covid-19.

Met wie contact opnemen bij verdere vragen ?

Mocht u vragen hebben, kan u uw gebruikelijke contactpersoon contacteren per mail of per telefoon voor hulp of persoonlijk advies.

Wij danken u voor uw vertrouwen. Onze medewerkers blijven zich voortdurend inzetten om u een hoogwaardige service te bieden.

* : Wet van 7 mei 2020 betreffende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie op gebied van pensioenen, aanvullend pensioen en andere bijkomende voordelen inzake sociale zekerheid

Naar boven