Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Covid-19 : Verlenging van de maatregelen met betrekking tot aanvullende pensioenen

Deze nieuwsbrief is alleen relevant voor u als u aangeslotenen hebt die in een periode van tijdelijke werkloosheid verkeren door overmacht of om economische redenen als onderdeel van de COVID-19 crisis.

Voorafgaande opmerking

We noemen "betrokken situatie" of "betrokken periode" de situatie of periode die onder deze vorm van tijdelijke werkloosheid valt. We noemen "betrokken aangeslotenen" of "betrokken werknemers", uw loontrekkenden die zich in de genoemde situatie bevinden en voor wie de maatregelen gelden.

Context

Deze mededeling volgt op onze nieuwsbrief van 29 juni 2020 getiteld "Covid-19: maatregelen met betrekking tot aanvullende pensioenen in de context van een periode van tijdelijke werkloosheid in verband met de pandemie".

Ter herinnering, de wet van 7 mei 2020 voorzag in het behoud van de pensioentoezegging en aanvullende dekkingen gedurende de periode van schorsing van het contract van de betrokken aangeslotenen en de mogelijkheid om de betaling van hun bijdragen uit te stellen.

De wet gaf de inrichter ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de pensioentoezegging op te schorten met behoud van de overlijdensdekking.

De programmawet van 20 december 2020 wijzigt deze maatregelen en verlengt de termijnen bepaald in de wet van 7 mei 2020.

Wat verandert er voor u :

  1. Nieuwe mogelijkheid tot schorsing van de dekkingen (behalve bij overlijden) vanaf 30/09/2020

Standaard wordt de pensioentoezegging gehandhaafd voor de betrokken periode. Uw pensioentoezegging opschorten, met uitzondering van de overlijdensdekking, is in twee gevallen mogelijk:

  • 1ste geval : u bevond zich al in de betrokken situatie waarnaar wordt verwezen vóór 30 september 2020 en u heeft tot die datum opschorting van de pensioentoezegging aangevraagd. In dat geval kunt u deze schorsing verlengen tot 31 maart 2021.
  • 2de geval : ondanks één of meerdere tijdelijke werkloosheidssituaties « COVID-19 » vóór 30 september 2020, hebt u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot schorsing. U heeft een nieuwe mogelijkheid om de opschorting van de verbintenis aan te vragen tot 31 maart 2021.

Dit besluit van schorsing :

  • is alleen van toepassing voor de betrokken periode na 30 september 2020 ;
  • kan geen betrekking hebben op overlijdensdekking.

Als u in beide gevallen, de pensioenrechten van deze aangeslotenen gedurende de betrokken periode wilt opschorten, moet u :

  • ons binnen 30 dagen na ontvangst van deze brief informeren en ons op de hoogte stellen van de betrokken aangeslotenen;
  • toch de premies overlijden betalen tot 31 maart 2021.
  1. Uitstel van betaling van bijdragen tot 31/03/2021

Als u de pensioenrechten van de betrokken aangeslotenen wilt behouden, kunt u echter tot 31 maart 2021 profiteren van een verder uitstel van premiebetaling (alleen voor de premies van de betrokken aangeslotenen). U moet ons bij voorkeur voor 1 maart 2021 een expliciete aanvraag sturen.

Verplichting om de betrokken werknemers te informeren

In alle gevallen, moet u uw betrokken werknemers informeren of de opbouw van pensioenrechten en risicodekking gedurende de betreffende periode al dan niet behouden blijft. Als de persoonlijke bijdragen van de werknemer worden gehandhaafd, moet u hen ook informeren over de voorwaarden voor inhouding op de bezoldiging van de werknemer en over de mogelijke spreiding van deze inhoudingen.

Enkele bijkomende opmerkingen :

Het kan zijn dat uw pensioenreglement al voorziet in voortzetting van premies en opbouw van rechten tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid. Indien u er in dit geval van wenst af te wijken om te genieten van de bovengenoemde maatregelen (opschorting van de dekkingen), moet het reglement worden aangepast volgens de gebruikelijke procedures.​ 

Premies die betaald worden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wanneer het reglement daar niet in voorziet, zijn in principe niet aftrekbaar voor de werkgever. In het zeer specifieke geval van tijdelijke werkloosheid in verband met Covid-19, voorziet de wet echter wel in de aftrekbaarheid van deze premies.

Wie te contacteren bij vragen ?

Als u vragen heeft, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de gebruikelijke contactpersonen, die zowel per e-mail als telefonisch tot uw dienst blijven voor alle hulp of persoonlijk advies.

Wij danken u voor uw vertrouwen. Onze medewerkers blijven steeds volledig toegewijd om u een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden.

Zorg goed voor uzelf in deze moeilijke tijden.

Naar boven