Groepsverzekering

Dit gedeelte heeft betrekking op groepsverzekeringen voor werknemers of zelfstandige bedrijfsleiders.

Deze producten worden niet meer gecommercialiseerd door Monument Assurance Belgium.

Wie kan aangesloten worden aan een extralegaal pensioenplan?

 • Alle objectieve categorieën loontrekkenden: directeurs, kaderleden, loontrekkenden ...
 • Zelfstandige bedrijfsleiders

Er bestaan drie systemen:

Fiscale en parafiscale aspecten van het extralegaal pensioen

Voor de werkgever

 • Aftrekbaarheid van premies als onkosten (in naleving van de geldende fiscale voorschriften en meer bepaald de 80%-regel
 • RSZ-bijdrage van 8,86 % op patronale stortingen + jaarlijkse belasting van 4,40% op de totale premie

Voor de werknemer

 • Belastingkrediet van 30% op persoonlijke premies, plus gemeentelijke opcentiemen; voordeel cumuleerbaar met andere toegekende belastingverminderingen op het individueel sparen
 • Aparte belasting van het kapitaal bij pensionering of overlijden
 • Mogelijkheid om een voorschot te krijgen, een inpandgeving of het gebruiken van de afkoopwaarde voor de wedersamenstelling van een hypothecaire lening, voor de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte (indien voorzien in het reglement)

Aanvullende dekkingen

Als aanvulling op de prestaties bij leven en bij overlijden kan het pensioenplan een collectieve dekking voorzien in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Deze dekking is het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst aan het pensioenreglement die de toepassingsmodaliteiten vastlegt. De prestaties die voortkomen uit die dekking, vormen de vervangingsinkomens die de wettelijke tussenkomsten aanvullen (RIZIV of fonds voor arbeidsongevallen). In het merendeel van de overeenkomsten wordt eveneens bepaald dat de premies voor het pensioenplan vrijgesteld worden in geval van arbeidsongeschiktheid.

Het pensioenreglement bepaalt de premie.

Deze premie wordt als volgt bepaald:

 • Hetzij als % van de referentievergoeding (bijvoorbeeld: 2% van het maandsalaris)
 • Hetzij in een % « x » van de bezoldiging beperkt tot het plafond wettelijk pensioen en een % “y” van de bezoldiging dat het plafond overschrijdt
 • Hetzij forfaitair (bijvoorbeeld: € 200/maand)

Het pensioenreglement bepaalt het te bereiken doel op het moment van pensionering van de begunstigde in de vorm van een kapitaal (meestal) of een rente.

De prestatie bij pensionering hangt af van verschillende criteria:

 • De referentieuitkering
 • De loopbaan in het bedrijf (of onder bepaalde voorwaarden, elders gepresteerd)
 • Een referentieplafond, bij voorbeeld een forfaitaire schatting van het wettelijk pensioen

Voorbeeld

Het reglement voorziet bij pensionering in de uitbetaling van een forfaitair bedrag, gelijk aan driemaal het laatste jaarsalaris, pro rata de loopbaan van de verzekerde in de onderneming.

Het reglement voorziet in de toekenning van een premie, meestal jaarlijks, waaraan een rendementsgarantie is verbonden.

Het reglement voorziet de bepaling van de toegekende premie alsook de rendementsgarantie die hieraan verbonden is.

Zetels

Voor de contracten overdragen van Integrale NV naar Monument Assurance Belgium NV

                                       

Voor de andere contracten van Monument Assurance Belgium NV

 

Postadres:

PLACE ST-JACQUES 11 / 101
4000 LIEGE
BELGIQUE
                                       

Postadres:

POSTBUS 80200
1070 ANDERLECHT
BELGIQUE

+32 (0) 4 232 44 11 
Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 tot 12 uur - 14 tot 16.30 uur
Woensdag, vrijdag: 8.30 tot 12 uur

                                       

+32 (0) 78 05 00 77
Maandag tot vrijdag : 9:00 - 17:00 uur


info.be@monumentinsurance.com                                         life.be@monumentinsurance.com
 

Maatschappelijke zetel

                                       

Monument Re

 
KONING ALBERT II-LAAN 19
1210 BRUSSEL
BELGIË
                                       

www.monumentregroup.com

Naar boven