Veel gestelde vragen

PC 209 Werkgevers

PC 209 Werkgevers

De bijdragen voor het sectoraal pensioen zijn volledig voor rekening van de werkgever, net zoals de eventuele heffingen en sociale bijdragen. Er is geen persoonlijke bijdrage.

De bijdragen voor het sectoraal pensioen bieden de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen met uitbetaling op pensioengerechtigde leeftijd. Dat aanvullend pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen.

De bijdragen voor het solidariteitsluik bieden de mogelijkheid om aanvullende pensioenrechten op te bouwen in de gevallen die voorzien zijn in de solidariteitsregeling.

Het precieze bedrag van die solidariteitsprestaties is bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Het kapitaal van het aanvullend pensioen bestaat uit de betaalde bijdragen, verhoogd met een door de pensioeninstelling toegekend rendement. Er geldt een wettelijk minimumrendement op die bijdragen.

Het kapitaal op het einde van de looptijd hangt af van de duur van de aansluiting, de bijdragen gestort op het contract van de aangeslotenen tijdens de loopbaan en het rendement dat toegekend is op het contract.

Aangeslotenen kunnen de evolutie van dit aanvullend pensioen volgen op hun individuele pensioenfiche of op de website: www.mypension.be /mijn aanvullend pensioen.

De leeftijd waarop het sectoraal pensioenstelsel eindigt, is vastgelegd op 65 jaar, overeenkomstig de sectorale pensioenregeling.

De wet van 18 december 2015 bepaalt dat de prestaties voor het aanvullend pensioen voortaan bij de pensionering uitbetaald moeten worden. Dat is een belangrijke wijziging tegenover de vroegere wetgeving.

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor vervroegde beëindiging of verlenging van het contract. Die mogelijkheden zijn opgenomen in de sectorale pensioenregeling en worden kort weergegeven op de individuele pensioenfiche onder de rubriek: 'Wanneer mag ik de uitbetaling van de prestaties en reserves verkrijgen?'

De verzekerde kan zelf zijn pensionering melden, maar volgens de wet wordt die informatie nu beheerd door SIGEDIS, de overheidsorganisatie die de persoonlijke sociale gegevens bijhoudt.

Volgens de huidige wetgeving moeten de volgende inhoudingen op het kapitaal voorzien worden (zowel bij leven als bij overlijden):

  • een bijdrage van 3,55 % aan het RIZIV;
  • een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 %, afhankelijk van de grootte van het kapitaal.

Bij pensionering is het restbedrag na sociale inhoudingen onderworpen aan een afzonderlijke heffing van 16,5 %. Een voet van 10 % is mogelijk onder bepaalde voorwaarden (generatiepact).

Bij overlijden is het restbedrag na sociale inhoudingen onderworpen aan een afzonderlijke heffing van 16,5 %.

Als het kapitaal bij overlijden uitgekeerd wordt aan de echtgeno(o)t(e) of aan kinderen jonger dan 21 jaar, zijn er geen erfrechten verschuldigd.

Deze afzonderlijke heffing is niet van toepassing op de winstverdeling die door Monument Assurance Belgium toegekend wordt.

Naargelang van zijn of haar woonplaats moet de aangeslotene al dan niet aanvullende personenbelasting betalen. Monument Assurance Belgium zal hiervoor een fiscale fiche sturen met alle nodige gegevens om te voldoen aan de fiscale verplichtingen.

De verzekerde kan vragen om het kapitaal geheel of gedeeltelijk om te zetten naar een maandelijks te betalen lijfrente.

Als de verzekerde kiest voor een lijfrente varieert de belasting naargelang het een directe verrekening in rente betreft, of een verrekening in rente van het nettokapitaal, na de sociale en fiscale inhoudingen.

In het eerste geval wordt de rente samengevoegd met zijn of haar pensioeninkomen.

In het tweede geval wordt een bijzondere heffing in de vorm van roerende voorheffing aangerekend. Die voorheffing bedraagt momenteel 30 % van 3 % van het netto afgestane kapitaal.

Als de verzekerder niet meer in dienst is, zal u worden gevraagd alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de berekening van de laatste bijdragen, zodat het dossier van de betrokkene zo spoedig mogelijk kan worden afgesloten.

Monument Assurance Belgium zal vervolgens contact opnemen met de betreffende persoon om hem/haar in te lichten over zijn/haar verworven rechten.

Als uw werknemer voor zijn/haar pensionering overlijdt, gaat het gespaarde bedrag niet verloren. Het wordt bij overlijden uitgekeerd aan de begunstigde(n).

U kunt de lijst en de rangorde van de begunstigden raadplegen in de algemene voorwaarden van de sectorale pensioenregeling in de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst.

U vindt die lijst ook op de individuele pensioenfiche onder de rubriek: 'Wie zijn de begunstigden van de verschillende waarborgen?'

De verzekerde kan afwijken van deze rangorde indien hij of zij dat schriftelijk aan Monument Assurance Belgium meldt. Monument Assurance Belgium stelt dan een aanhangsel bij het contract op.

Gelieve Monument Assurance Belgium zo snel mogelijk op de hoogte te brengen in geval van overlijden. Integrale vraagt om de instructies van uw dossierbeheerders te volgen om het persoonlijk dossier van uw overleden medewerker zo snel mogelijk te kunnen afsluiten.

Bent u als onderneming aangesloten bij het sectoraal stelsel dat door Monument Assurance Belgium beheerd wordt? Dan ontvangen de actieve verzekerden (voor wie een bijdrage betaald wordt) een keer per jaar op hun thuisadres een individuele pensioenfiche met de gegevens over hun opgebouwde rechten voor hun aanvullend pensioen.

Op die fiche staat informatie over de bijdragen die in de loop van het jaar betaald zijn, hoeveel de reserve en het kapitaal bedraagt, wat de rechten zijn bij overlijden en welk rendement Monument Assurance Belgium toekent.

Sedert oktober 2016 kunnen de verzekerden hun opgebouwde aanvullende pensioenrechten (groepsverzekering, pensioenfonds, sectoraal stelsel) raadplegen op de website: www.mypension.be/mijn aanvullend pensioen.

 Als de verzekerden niet meer actief zijn wordt de site www.mypension.be het aanspreekpunt om de evolutie van hun rechten op te volgen.

Naar boven