Tak 23

Deze producten worden niet meer gecommercialiseerd door Monument Assurance Belgium

Integrale Perspective

Perspective – Immo


Documenten

Netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds

De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds bedraagt €130,54 op 15 mei 2024

Selecteer de periode waarover u de evolutie wenst te bekijken met de cursors onder de grafiek.

Samenstelling van de portefeuille

Overzicht van de belangrijkste investeringen op 29/06/2023
Niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen
PI Health SA
PI Logistic SA
PI Distribution SA
PI Promotion SA
Gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) genoteerd op EURONEXT
Ascencio
NEXTENSA
Retail Estate
Intervest Office & Warehouses NV
Andere verhandelbare effecten
Cash

Kosten

Instapkosten

De instapkosten worden toegepast op de storting na afhouding van de taksen.
De instapkosten bedragen maximum 1,5 % van de gestorte premies.

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen 4 % van de waarde van de Overeenkomst tijdens het eerste jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst en dalen elk jaar met 1 %. Vanaf het vijfde jaar zijn er bijgevolg geen uitstapvergoedingen meer verschuldigd.

Er is geen uitstapvergoeding verschuldigd wanneer de overeenkomst opgezegd wordt binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd in geval van overlijden van de verzekerde.

Beheerskosten

De beheerskosten ten laste van het beleggingsfonds Perspective - Immo bedragen maximum 1,2 % per jaar. Ze worden berekend aan een rentevoet van 1/52ste per week. Ze worden automatisch afgehouden van de Waarde van de Eenheid.

Monument Assurance Belgium kan kosten aanrekenen voor:

  • het nakijken of de Verzekerde nog in leven is;
  • het opsporen van de Begunstigden.

De kosten die aangerekend kunnen worden, mogen niet meer bedragen dan 5 % van de verzekerde prestaties en mogen niet meer dan €200 bedragen.

Fiscaliteit

Op de premies

Volgens de huidige regelgeving is deze overeenkomst onderworpen aan een taks van 2 % op de premies. Geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.

Bij uitstap

Geen roerende voorheffing te betalen. Deze fiscale behandeling wordt toegepast volgens de geldende wetgeving en is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzekeringnemer. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Perspective – Test Aankoop


Documenten


Netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds

De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds bedraagt €105,17 op 15 mei 2024

Selecteer de periode waarover u de evolutie wenst te bekijken met de cursors onder de grafiek.

Samenstelling van de portefeuille

Overzicht van de doelsamenstelling van het beleggingsfonds op 30/11/2023.
1/ Zwitserse aandelen 5 % AXA Word Funds Switzerland Equity A
2/ Amerikaanse aandelen 10 % iShares MSCI USA SRI ETF
3/ Canadese aandelen 5 % iShares MSCI CANADA UCITS ETF
4/ Mexicaanse aandelen 5 % Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 
5/ Chinese aandelen 10 % Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF
6/ Zuid-Koreanse aandelen 5 %

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

7/ Japanse aandelen 10 % Comgest Growth Japan
8/ Obligaties in euro 10 %

Amundi ETF Govt Bond Euro BIG 7-10 UCITS ETF DR

9/ Hoogrentende obligaties in euro 5 %

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

10/ Obligaties in Noorse kroon 5 % Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
11/ Staatsobligaties in USD 15 % iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
12/ Hoogrentende obligaties in USD 5 % Fidelity Funds - US High Yield Fund
13/ Obligaties in Brazilaanse real 5 % HSBC GIF Brazil Bond
14/ Obligaties in Japanse yen 5 % Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF
Totaal 100 %

Kosten

Instapkosten

De instapkosten worden toegepast op de storting na afhouding van de taksen.
De instapkosten bedragen maximum 1,5 % van de gestorte premies.

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen 4 % van de waarde van de Overeenkomst tijdens het eerste jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst en dalen elk jaar met 1 %. Vanaf het vijfde jaar zijn er bijgevolg geen uitstapvergoedingen meer verschuldigd.

Er is geen uitstapvergoeding verschuldigd wanneer de overeenkomst opgezegd wordt binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd in geval van overlijden van de verzekerde.

Beheerskosten

De beheerskosten ten laste van het beleggingsfonds Perspective – Test Aankoop bedragen maximum 0,80 % per jaar. Ze worden berekend aan een rentevoet van 1/52ste per week. Ze worden automatisch afgehouden van de eenheidswaarde.

Monument Assurance Belgium kan kosten aanrekenen voor:

  • het nakijken of de Verzekerde nog in leven is;
  • het opsporen van de Begunstigden.

De kosten die aangerekend kunnen worden, mogen niet meer bedragen dan 5 % van de verzekerde prestaties en mogen niet meer dan €200 bedragen.

Fiscaliteit

Op de premies

Volgens de huidige regelgeving is deze overeenkomst onderworpen aan een taks van 2 % op de premies. Geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.

Bij uitstap

Geen roerende voorheffing te betalen. Deze fiscale behandeling wordt toegepast volgens de geldende wetgeving en is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzekeringnemer. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Toepasselijk recht

De algemene en bijzondere voorwaarden van de overeenkomst hebben voorrang. De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen is van toepassing op het contract en tijdens de precontractuele periode.

Klachten

Alle vragen kunnen in eerste instantie gesteld worden aan de gebruikelijke contactpersoon voor het administratief beheer van de dossiers. Alle klachten in verband met dit product kunnen gericht worden aan de dienst “Solutions” van Monument Assurance Belgium.

Monument Assurance Belgium NV - Dienst Solutions – klachtenbeheer
Tel : +32 4 232 44 11 Fax : +32 4 232 44 51
E-mail : solutions@monumentassurance.com

Per brief :
Monument Assurance Belgium, Service Solutions,
Place Saint-Jacques 11/101,
B-4000 Luik.

Indien u niet tevreden bent met de oplossing die door Monument Assurance Belgium voorgesteld wordt, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), Square de Meeûs, 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Andere belangrijke informatie

Monument Assurance Belgium NV, verzekeringsmaatschappij onder het toezicht van de Nationale Bank van België (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel), erkend onder codenummer 1644 voor tak 21 en tak 23 levensverzekeringsverrichtingen, tak 22 verzekeringen in verband met huwelijk en geboorte, tak 26 kapitalisatieverrichtingen en tak 1a ongevallen (behalve arbeidsongevallen en beroepsziekten), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan Koning Albert II – Laan 19, 1210 Brussel, België - BTW 0478.291.162.

Happy Life


Documenten

Netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds

De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds bedraagt €113,19 op 17 mei 2024

Selecteer de periode waarover u de evolutie wenst te bekijken met de cursors onder de grafiek.

Samenstelling van de portefeuille

Overzicht van de belangrijkste investeringen
Participaties
100% AXA IM Global Strategy 60/40

Kosten

Instapkosten

De instapkosten die worden ingehouden op de storting van de intekenaar bedragen maximaal 3,5 % van zijn nettobedrag (dit wil zeggen na aftrek van de taks van 2 %).

Uitstapkosten

Iedere opneming die door de intekenaar wordt uitgevoerd in de
loop van de eerste vier jaar van zijn contract wordt verminderd met een opnemingsvergoeding die gelijk is aan 0,10 % per nog te lopen maand (inclusief de maand van de opneming) tot het einde van deze periode.

Beheerskosten

Beheerskosten: 1,11 %/jaar, dagelijks ingehouden op de inventariswaarde van het interne fonds.

Kosten van de dekkingen

Kosten van de dekkingen ’gewaarborgde periodieke rente’ en ‘minimumkapitaal bij overlijden’: 1,95%/jaar, maandelijks berekend en ingehouden op de reserve van de happy life verzekeringscontracten.

Fiscaliteit

Op de premies

2 % op de premies.

Bij uitstap

Geen roerende voorheffing te betalen. Deze fiscale behandeling wordt toegepast volgens de geldende wetgeving en is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzekeringnemer. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen en vennootschapsbelasting

0,20%/jaar.

Heeft u een vraag over uw contract Perspective?

Contacteer ons via mail: avi.be@monumentinsurance.com.

Zetels

Voor de contracten overdragen van Integrale NV naar Monument Assurance Belgium NV

                                       

Voor de andere contracten van Monument Assurance Belgium NV

 

Postadres:

PLACE ST-JACQUES 11 / 101
4000 LIEGE
BELGIQUE
                                       

Postadres:

POSTBUS 80200
1070 ANDERLECHT
BELGIQUE

+32 (0) 4 232 44 11 
Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 tot 12 uur - 14 tot 16.30 uur
Woensdag, vrijdag: 8.30 tot 12 uur

                                       

+32 (0) 78 05 00 77
Maandag tot vrijdag : 9:00 - 17:00 uur


info.be@monumentinsurance.com                                         life.be@monumentinsurance.com
 

Maatschappelijke zetel

                                       

Monument Re

 
KONING ALBERT II-LAAN 19
1210 BRUSSEL
BELGIË
                                       

www.monumentregroup.com

Naar boven