Veel gestelde vragen

Portefeuille (klassiek leven) van AXA Belgium NV

Portefeuille (klassiek leven) van AXA Belgium NV

Monument Assurance Belgium NV (hierna “Monument”) is een Belgische  verzekeringsmaatschappij, onder het ondernemersnummer 0478.291.162 met een vergunning van de Nationale Bank van België om levensverzekeringscontracten aan te bieden in de takken 1, 21, 22, 23 en 26. De maatschappelijke zetel van Monument is gevestigd op de Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel.

Monument maakt deel uit van de Monument Group met als moederbedrijf Monument Re. Monument Re is een in Bermuda gevestigde herverzekeraar en consolidator die een uitstekende reputatie geniet na het succesvol verwerven en beheren van directe verzekeringsportefeuilles in Europa, voornamelijk in run-off. Meer informatie over Monument en de Monument groep kunt u vinden op onze website: www.monumentregroup.com.

Uw contract wordt momenteel beheerd door AXA. U kan met ons contact opnemen via onderstaande kanalen. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Adres: BP N° 80001 - 1000 Bruxelles

Telefoonnummer: +32 57450390

Neen, momenteel wordt uw contract nog altijd beheerd door AXA die al uw vragen zal behandelen.

Indien u andere contracten heeft bij AXA, blijven deze ongewijzigd.

Ja, u bent volledig vrij om nieuwe contracten aan te gaan bij AXA. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met uw makelaar.

Houd er rekening mee dat nieuwe contracten die zijn aangegaan bij AXA geen deel uit maken van de contracten die zijn overgedragen aan Monument.

Ja, AXA en Monument hebben de betrokken makelaars geïnformeerd. Samen met de makelaars en hun medewerkers doen AXA en Monument er  alles aan om de overdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zij zullen u verder door het proces begeleiden. U hoeft verder niets te doen, tenzij uw makelaar of Monument u daarom vraagt.

De inhoud van uw contract blijft ongewijzigd en wordt volledig overgenomen door Monument. Concreet betekend dit dat Monument het bestaande contract zal respecteren en zal voldoen aan alle wettelijke en contractuele bepalingen en vereisten.  

De overdracht van uw contract heeft geen invloed op uw contractuele rechten die u, als verzekeringnemer, kunt uitoefenen volgens de voorwaarden van uw contract.

U heeft als verzekeringnemer altijd de mogelijkheid om uw contract af te kopen en/of de reserves over te dragen naar een andere verzekeraar. Afhankelijk van de aard van uw contract, kan een vervroegde afkoop leiden tot de toepassing van een minder gunstig fiscale behandeling alsook tot inhouding van een schadevergoeding door Monument.

Ter informatie: in de 2e pijler (Groepsverzekering, EIP, PLCI, enz.) is elke uitbetaling afhankelijk van uw leeftijd en uw pensioen.

Monument Assurance Belgium biedt volledige zekerheid op vlak van solvabiliteit. Recente RSSF-rapporten (Rapport over de solvabiliteit en financiële situatie , SFCR in het Engels) zijn beschikbaar op de website. De overdracht werd ook goedgekeurd door de Nationale Bank van België.

AXA heeft beslist een portefeuille waarvan ze de producten niet langer op de markt brengt, over te dragen aan Monument Assurance Belgium (MAB). Uw contract maakt deel uit van deze portefeuille. Monument Assurance Belgium (MAB), onderdeel van de Monument Re groep, profileert zich op de Belgische markt als de belangrijkste overnemer van levensverzekerings- en pensioenportefeuilles in België.

De verkoop van uw contract is niet het gevolg van problemen, van welke aard ook, bij AXA Belgium. AXA Belgium heeft beslist een ​​deel van haar verzekeringsportefeuille te verkopen. Aangezien MAB geïnteresseerd was in het overnemen van het beheer van deze verzekeringsportefeuille, leidde dit tot deze verkoop.

De informatie die aan klanten moet bezorgd worden, moet voldoen aan een wettelijke procedure. Hierdoor volgt de mededeling aan de klant, omtrent deze beslissing, op de goedkeuring van de Nationale Bank van België.

Neen, de klanten hebben niet de mogelijkheid/ het recht om deze commerciële transactie te weigeren.

Neen, want uw contract wordt volledig en ongewijzigd overgenomen door Monument Assurance Belgium. MAB zal hierbij de bestaande contracten respecteren en de contractuele voorwaarden en verplichtingen handhaven. U heeft wel de mogelijkheid om uw verzekeringscontract kosteloos op te zeggen gedurende de drie maanden volgend op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze opzegging gebeurt in overeenstemming met en de opzeggingsmogelijkheden van het contract en rekening houdend met de kosten van eventuele belastingen.

Ter informatie: in de 2e pijler is elke uitbetaling afhankelijk van leeftijd en pensioen.

Neen, de overdracht is definitief en goedgekeurd door de Nationale Bank van België.

Dit contract maakt deel uit van de portefeuille waarvan de producten niet langer door AXA Belgium op de markt worden gebracht. Enkel contracten die deel uitmaken van deze portefeuille, worden overgedragen aan MAB.

Neen, dit is onmogelijk. De overdracht van de rechten en plichten van een verzekeringscontract kan enkel gebeuren via een handelsovereenkomst tussen 2 verzekeringsmaatschappijen en met goedkeuring van de Nationale Bank van België . Hierdoor is een "individuele" overdracht in geen geval mogelijk.

Neen, uw contract wordt in zijn geheel en ongewijzigd overgenomen door Monument Assurance Belgium. Monument zal de bestaande contracten respecteren alsook de contractuele voorwaarden en verplichtingen handhaven. Dit betekent dat uw oude rentevoeten behouden blijven. De nieuwe premies zullen bijgevolg de rentevoeten behouden zoals bepaald in het contract.

Monument gebruikt haar eigen tools die noodzakelijk zijn voor het beheer van uw verzekeringscontract. De MyAxa-klantenruimte op Axa.be zal niet langer toegankelijk zijn voor verzekeringscontracten die aan Monument zijn overgedragen.

Neem dan zo snel mogelijk contact op met Monument Assurance Belgium.

Doorlopende opdrachten kunnen enkel door de klant zelf aangevraagd of gewijzigd worden bij zijn of haar bank. Bestaande domiciliëringen blijven ongewijzigd en lopen gewoon door.

Dit verschilt per product. U vindt het rekeningnummer op uw betalingsuitnodiging.

Ja, uw contract wordt volledig en ongewijzigd overgenomen door Monument Assurance Belgium. Zij zullen de bestaande contracten respecteren alsook de contractuele voorwaarden en verplichtingen handhaven. Dit betekent ook dat uw oude rentevoeten behouden blijven. De nieuwe premies zullen bijgevolg de rentevoeten behouden zoals die in het contract bepaald zijn.

Ja, uw contract wordt volledig en ongewijzigd overgenomen door Monument Assurance Belgium. Zij zullen de bestaande contracten respecteren alsook de contractuele voorwaarden en verplichtingen handhaven. Dit betekent ook dat uw oude rentevoeten behouden blijven. De nieuwe premies zullen bijgevolg de rentevoeten behouden zoals die in het contract bepaald zijn.

Vanaf 01/11/2022 is het niet meer mogelijk om uw contract te raadplegen in uw MyAXA-klantenzone. Indien u dit wenst, kunt u de documenten met betrekking tot uw contract echter nog steeds ophalen bij AXA vóór 31/12/2023.

Naar boven