Veel gestelde vragen

De verzekeringsportefeuilles van Integrale NV

De verzekeringsportefeuilles van Integrale NV

De overdacht is uitgevoerd op 15/12/2021 met de goedkeuring van de Nationale Bank van België waarbij MAB het geheel van de rechten en verplichtingen met betrekking tot uw verzekeringscontracten heeft overgenomen. 

Deze overdracht is u tegenstelbaar vanaf de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De publicatie verscheen op 20/12/2021.

De overname door Monument Assurance Belgium NV gebeurde volledig automatisch. U hoeft zelf dus geen stappen te ondernemen.

MAB is een Belgische levensverzekeringsmaatschappij met toelating (nummer 1644) en onder toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA).

Zij heeft toelatingen in tak 21, 23, tak 22 (geboorte en huwelijk) en tak 26 (kapitalisatieverrichtingen). MAB heeft sinds 2021 geen nieuwe bedrijfsactiviteiten onderschreven.

Het hoofdkantoor bevindt zich in de Koloniënlaan 11, 1000 Brussel.

MAB maakt deel uit van de Monument Groep met Monument Re als moedermaatschappij, een herverzekeraar en consolidator gevestigd in Bermuda met een uitstekende reputatie in het succesvol verwerven en beheren van portefeuilles van directe verzekeraars in Europa, voornamelijk in run-off.

Monument Re heeft reeds een groot aantal transacties uitgevoerd in Ierland, de Benelux en in de landen van het Gemenebest.

MAB voldoet aan alle garanties inzake solvabiliteit. De recente SFCR rapporten zijn publiek raadpleegbaar op haar website. De overdracht werd ook goedgekeurd door de Nationale Bank van België.

MAB is een groeiende onderneming die haar verzekeringsexpertise versterkt door het overnemen van levensverzekeringsportefeuilles.  Naast de overname van de levensverzekeringsportefeuilles van Integrale nv, heeft zij voorheen ook portefeuilles verworven van Allianz, Curalia en Alpha. Recent heeft zij ook een akkoord gesloten met Axa Belgium met het oog op de overname van een gesloten levensverzekeringsportefeuille onder voorwaarde van goedkeuring door de Nationale Bank van België. Monument heeft zich gevestigd als de belangrijkste consolidator in België. De groep Monument RE heeft ook de First A portefeuille van Ethias overgenomen. Monument Re biedt geen nieuwe contracten aan.

MAB (verzekeringsmaatschappij) is de maatschappij die de portefeuilles van Integrale heeft overgenomen.  Daar zit uw polis verankerd. Het beheer wordt uitgevoerd door MABS (Monument Assurance Belgium Services, verzekeringsagent). Dit is het bedrijf dat het personeel en de beheerstools van Integrale NV heeft overgenomen.  U behoudt dus normaal gezien ook uw vertrouwde contactpersonen en het beheer blijft in de praktijk zoals voorheen op 4000 Luik, Place Saint-Jacques 11/101.

Dit bericht klopt maar heeft geen invloed op uw polis. De portefeuilles van Integrale NV en bijgevolg ook uw contract, is sedert 15/12/2021 reeds overgedragen naar MAB. Uw tegoeden bevinden zich dus bij MAB.

Uw contract is integraal en ongewijzigd overgenomen door MAB. Deze zal de bestaande contracten respecteren en zich aan dezelfde contractuele bepalingen en verplichtingen houden. Dit betekent eveneens dat uw intrestgaranties uit het verleden behouden blijven. Eventuele nieuwe premies behouden de intrestvoeten zoals contractueel bepaald : premies met een toekomstgarantie behouden dus het afgesproken tarief ; premies zonder toekomstgarantie of koopsommen genieten de actuele tariefgaranties.

De technische rentevoet van 0,10% is sinds 10/2021 van toepassing en blijft door MAB minimaal 6 maanden gewaarborgd vanaf de overname op 15/12/2021. Net als bij andere verzekeraars staat het MAB vrij om, mits het respecteren van deze 6 maanden, de intrestvoet nadien aan te passen.

Voor financieringsfondsen is de technische rentevoet 0%.

Of er in de toekomst een winstverdeling zal toegekend worden hangt af van het financieel beleid van MAB.

Uw contract valt niet meer onder Integrale NV maar wel onder MAB.

MAB heeft wel een vergunning tak 21 maar niet de erkenning als een KB69 instelling. De intrekking van de KB69 vergunning heeft de overdracht van de verzekeringsportefeuille buiten KB69 tot gevolg.

Indien uw contract beheerd werd door Integrale NV binnen het kader van haar activiteiten als een KB69 instelling, heeft deze intrekking van de KB69 erkenning tot gevolg dat door de overdracht uw contract niet meer onder het toepassingsgebied van het KB69 valt. De in het KB69 vervatte principes zijn de volgende:

 • De verplichte verdeling van de winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves conform de toepasselijke bepalingen van het KB69;
 • De beperking van de kosten conform de toepasselijke bepalingen van het KB69 (zie evenwel hieronder inzake de maatregelen ter bescherming van de rechten van de aangeslotenen in het Koninklijk Besluit Intrekking KB69);
 • De acceptieverplichting inzake aanvragen voor aansluiting voor een KB69 instelling;
 • De verplichting tot het voeren van een afzonderlijke boekhouding voor de KB69 activiteiten.

 

Kortom, de verworven en verzekerde waarborgen blijven ongewijzigd, maar het KB69 is niet meer van toepassing.

U kan uw stortingen op hetzelfde rekeningnummer blijven uitvoeren. Indien uw betaling via domiciliëring verloopt, hoeft u niets te doen. Bestaande domiciliëringen worden door Monument automatisch bijgewerkt (met het ID-nummer van de schuldeiser).

In de praktijk is er geen wijziging : u kan nog steeds zoals voorheen uw nieuwe medewerkers aansluiten. U blijft eveneens uw vertrouwde contactpersonen houden.

U bent particuliere klant ?

Bij onze officiële communicatie met betrekking tot de overname ontving u reeds een bijlage (bijlage 2) waarbij Monument Assurance Belgium nv, Integrale NV vervangt als pensioeninstelling. Toekomstige communicatie zal dan ook onder naam van Monument Assurance Belgium NV gebeuren.

U bent een werkgever, pensioeninrichter ?

Als inrichter bent u verantwoordelijk voor de wijziging van het pensioenreglement overeenkomst artikel 5 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het fiscaal stelsel van deze en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP)

Als pensioeninrichter moet u zelf de wijziging van pensioeninstelling (Integrale NV wordt Monument Assurance Belgium nv) conform de opgelegde procedures door de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) meedelen.

 1. Bij onze officiële communicatie met betrekking tot de overname ontving u reeds een bijlage (bijlage 2) waarbij Monument Assurance Belgium NV Integrale NV vervangt als pensioeninstelling. Toekomstige communicatie zal dan ook onder naam van Monument Assurance Belgium NV gebeuren.
 2. Wettelijke voorschriften zijn op twee niveaus, bij de wijziging van een pensioenreglement, dat van de informatie- en adviesbevoegdheid enerzijds, en dat van de beslissingsbevoegdheid anderzijds:

Informatieplicht en adviesbevoegdheid :

 • Indien er een ondernemingsraad bestaat, dan moet die in principe vooraf geïnformeerd worden (in de praktijk is deze voorafgaande informatie niet mogelijk ; het is belangrijk de wijziging van het pensioenorganisme mee te delen). Is er geen ondernemingsraad, dan moet het comité ter preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafgevaardigden geïnformeerd worden. Bestaan deze organen niet binnen de onderneming dan moet de werkgever alle aangeslotenen individueel informeren.
 • Indien het pensioenplan enkel betrekking heeft op een deel van uw werknemers, zijn het de leden van de ondernemingsraad of de vertegenwoordigers van de werknemers voor wie het pensioenplan geldt, die de adviesbevoegdheid kunnen uitoefenen, indien minstens 10 % van deze werknemers dit vragen.

 

Beslissingsbevoegdheid :

 • Voerde u het reglement in via een collectieve arbeidsovereenkomst, dan moet het via dezelfde weg gewijzigd worden.
 • Indien het pensioenstelsel persoonlijke bijdragen voorziet en de toezegging geldt voor alle werknemers van de onderneming, moet de beslissing tot wijziging genomen worden via een collectieve arbeidsovereenkomst indien één van de organen waarvan hierboven sprake aanwezig is in de onderneming en door middel van een wijziging van het arbeidsreglement in de andere gevallen.
 • In alle andere gevallen is de wijziging de uitsluitende bevoegdheid van de werkgever, wetende dat de adviesbevoegdheid moet kunnen uitgeoefend worden, op straffe van eventuele nietigheid.

MAB biedt geen nieuwe contracten aan.  Verhogingen kunnen wel toegestaan worden als zij voortvloeien uit contractuele voorziene verhogingen (premies, salarissen, %, …), verplichte indexaties, wettelijke of fiscale wetgeving, ….  Voor werkgevers volgen wij ook de toezeggingen die voortvloeien uit CAO’s sectorieel of op ondernemingsniveau.  Andere wijzigingen dienen besproken te worden.

In de praktijk kunnen inkomende transfertaanvragen van reserves nog steeds uitgevoerd worden indien dit zinvol is (vaak zijn de bestaande tariefgaranties op die reserves hoger dan de nieuwe). Zij genieten dan de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn bij MAB.

Wat wijzigt er dan wel ? Hier onderscheiden wij 3 voorbeelden :

 1. Een aangeslotene gaat uit dienst met reserves bij MAB. Er wijzigt niets inzake de aangeboden mogelijkheden
 2. Een aangeslotene wenst reserves naar MAB over te dragen van een ander pensioenorganisme. Dit kan enkel nog indien de nieuwe werkgever van de aangeslotene een plan heeft bij MAB en waarbij de betrokkene aangesloten wordt
 3. Onthaalstructuren onderschreven door pensioenfondsen : hier wijzigt er niets behalve indien het een transfert van een netto kapitaal betreft met de bedoeling een rente te krijgen. Deze overdrachten zijn niet meer toegelaten.

In uitvoering van de WAP blijft die mogelijkheid wel behouden voor de reeds uitgevoerde transferts die pas later zullen uitbetaald worden (bijvoorbeeld op datum van wettelijke pensionering).

Naar boven