Veel gestelde vragen

PC 209 Werknemers

PC 209 Werknemers

U bent bediende : de aansluiting bij het sectoraal aanvullend pensioen gaat in op 1 april 2002, of op de datum van uw indiensttreding als u na 1 april 2002 aangeworven bent.

U bent kaderlid: de aansluiting bij het sectoraal aanvullend pensioen gaat in op 1 juli 2007, of op de datum van uw indiensttreding of uw benoeming als kaderlid als die datum later valt.

Er zijn uitzonderingen voorzien op deze verplichte aansluiting, met name voor personen met een studentencontract of voor gepensioneerden die een beroepsactiviteit blijven uitoefenen met een bediendenstatuut. Gelieve de sectorale pensioenregeling te raadplegen voor meer informatie hierover.

Uw aansluitingsperiode in de sector kan onderbroken worden, maar alle aansluitingsperiodes worden bij elkaar opgeteld. Uw aansluitingsperiode kan samengesteld zijn uit prestaties bij verschillende werkgevers.

De aard van uw arbeidscontract (bepaalde/onbepaalde duur, deeltijds) speelt geen rol voor de berekening van de aansluitingsperiode.

De bijdragen voor het sectoraal pensioen zijn volledig voor rekening van de werkgever, net zoals de eventuele heffingen en sociale bijdragen. Er is geen persoonlijke bijdrage.

De bijdragen (pensioen en solidariteit) worden gedefinieerd in de sectorale CAO's en de bijlagen.

U vindt een overzicht van de bijdragepercentages in de technische nota van de CAO sectoraal pensioen of op uw individuele pensioenfiche.

De pensioenbijdragen en, in voorkomend geval, de solidariteitsprestaties worden gestort in een contract afgesloten op uw naam.

De bijdragen voor het sectoraal pensioen bieden de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen met uitbetaling op de pensioengerechtigde leeftijd. Dat aanvullend pensioen komt bovenop uw wettelijk pensioen.

De bijdragen voor het solidariteitsluik bieden u de mogelijkheid om aanvullende pensioenrechten op te bouwen in de gevallen die voorzien zijn in de solidariteitsregeling.

Het precieze bedrag van die solidariteitsprestaties is bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Het kapitaal van het aanvullend pensioen bestaat uit de bijdragen die voor u betaald zijn, verhoogd met een door Monument Assurance Belgium toegekend rendement. Er geldt een wettelijk minimumrendement op die bijdragen.

Het kapitaal op het einde van de looptijd hangt af van de duur van uw aansluiting, de gestorte bijdragen tijdens uw loopbaan en het rendement dat toegekend is op uw contract.

U kunt de evolutie van dit aanvullend pensioen volgen op uw individuele pensioenfiche of op de website: www.mypension.be/mijn aanvullend pensioen.

De leeftijd waarop het sectoraal pensioenstelsel eindigt, is vastgelegd op 65 jaar, overeenkomstig de sectorale pensioenregeling.

De wet van 18 december 2015 bepaalt dat de prestaties voor het aanvullend pensioen voortaan bij de pensionering uitbetaald moeten worden. Dat is een belangrijke wijziging tegenover de vroegere wetgeving.

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor vervroegde beëindiging of verlenging van het contract. Raadpleeg de sectorale pensioenregeling of uw HR-afdeling voor meer informatie over dit onderwerp.

U vindt ook nuttige informatie op uw individuele pensioenfiche onder de rubriek: 'Wanneer mag ik de uitbetaling van de prestaties en reserves verkrijgen?'

U kunt zelf uw pensionering melden, maar volgens de wet wordt die informatie nu beheerd door SIGEDIS, de overheidsorganisatie die de persoonlijke sociale gegevens bijhoudt.

Volgens de huidige wetgeving moeten de volgende inhoudingen op het kapitaal voorzien worden (zowel bij leven als bij overlijden):

  • een bijdrage van 3,55 % aan het RIZIV;
  • een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 %, afhankelijk van de grootte van het kapitaal.

Bij pensionering is het restbedrag na sociale inhoudingen onderworpen aan een afzonderlijke heffing van 16,5 %. Een voet van 10 % is mogelijk onder bepaalde voorwaarden (generatiepact).

Bij overlijden is het restbedrag na sociale inhoudingen onderworpen aan een afzonderlijke heffing van 16,5 %.

Als het kapitaal bij overlijden uitgekeerd wordt aan de echtgeno(o)t(e) of aan kinderen jonger dan 21 jaar, zijn er geen erfrechten verschuldigd.

Deze afzonderlijke heffing is niet van toepassing op de winstverdeling die door Monument Assurance Belgium toegekend wordt.

Afhankelijk van uw woonplaats moet u al dan niet aanvullende personenbelasting betalen.

Monument Assurance Belgium zal u een fiscale fiche toesturen met alle nodige gegevens om te voldoen aan uw fiscale verplichtingen.

U kunt aan Monument Assurance Belgium vragen om het kapitaal (pensioen of overlijden) geheel of gedeeltelijk uit te keren in de vorm van een maandelijkse rente.

Als u kiest voor een lijfrente, varieert de belasting naargelang het een directe verrekening in rente betreft, of een verrekening in rente van het nettokapitaal, na de sociale en fiscale inhoudingen.

In het eerste geval wordt de rente samengevoegd met uw pensioeninkomen.

In het tweede geval wordt een bijzondere heffing in de vorm van roerende voorheffing aangerekend. Die voorheffing bedraagt momenteel 30 % van 3 % van het netto afgestane kapitaal.

Als u van werkgever verandert, maar als bediende of kaderlid in de sector van de metaalfabrikatennijverheid blijft werken, blijft u sectorale pensioenrechten opbouwen. Na afsluiting van uw dossier bij uw vorige werkgever, neemt uw nieuwe werkgever de betaling van de bijdragen over.

Als de nieuwe werkgever deel uitmaakt van de sector van de metaalfabrikatennijverheid, maar niet aangesloten is bij het sectoraal stelsel dat door Monument Assurance Belgium beheerd wordt (als hij zich buiten het toepassingsgebied bevindt of gebruik kan maken van 'opting out' en dus met een pensioeninstelling naar keuze kan werken), of als u niet meer in de sector van de metaalfabrikatennijverheid werkt, kunt u kiezen uit de volgende opties: 

  • U laat de verworven reserve bij Monument Assurance Belgium, zonder wijziging van de pensioentoezegging. U blijft dan verzekerd voor een bedrag dat bij uw pensionering of overlijden uitbetaald wordt. Dat bedrag kan later nog verhoogd worden met de winstverdeling die Monument Assurance Belgium toekent.
  • u laat de verworven reserves bij Monument Assurance Belgium zonder enige wijziging van de pensioentoezegging dan een overlijdensdekking die overeenstemt met het bedrag van de verworven reserves
  • U laat de verworven reserve bij Monument Assurance Belgium, maar kiest voor een wijziging van de pensioentoezegging m.a.w. voor een andere verzekeringscombinatie met een andere verhouding tussen het kapitaal bij leven en bij overlijden (onthaalstructuur).
  • U draagt de verworven reserve over naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever als u daar volgens uw arbeidscontract van een pensioentoezegging geniet.
  • De verworven reserve wordt overdragen naar een pensioeninstelling die de totale winst onder de aangeslotenen, in verhouding tot hun reserves, verdeelt en de beheerskosten beperkt (Koninklijk Besluit van 14 november 2003).

Monument Assurance Belgium zal u per brief inlichten over de precieze toestand van uw verworven rechten en de hiervoor vermelde opties. 

U kunt uw verworven rechten raadplegen op de website: www.mypension.be/mijn aanvullend pensioen.

Als u voor uw pensionering overlijdt, gaat uw gespaarde bedrag niet verloren. Het wordt bij overlijden uitgekeerd aan de begunstigde(n).

U kunt de lijst en de rangorde van de begunstigden raadplegen in de algemene voorwaarden van de sectorale pensioenregeling in de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst.

U vindt die lijst ook op uw individuele pensioenfiche onder de rubriek: 'Wie zijn de begunstigden van de verschillende waarborgen?'

U kunt afwijken van die rangorde indien u dat schriftelijke aan Monument Assurance Belgium meldt. Integrale stelt dan een aanhangsel bij uw contract op.

Monument Assurance Belgium zal op verzoek de officiële documenten voor uitkering van de prestaties bij overlijden bezorgen aan de begunstigde(n).

Elk jaar ontvangt u als actieve aangeslotene op uw thuisadres een individuele pensioenfiche met een overzicht van uw aanvullend pensioenstelsel, evenals nuttige uitleg.

Op de fiche staat o.a. het bedrag van uw reserve, het overeenstemmende kapitaal op uw 65ste verjaardag, hoeveel uw begunstigden ontvangen bij uw overlijden, en welk rendement toegekend werd op uw aanvullend pensioen.

Sedert oktober 2016 kunt u uw pensioenfiche raadplegen op de website www.mypension.be /mijn aanvullend pensioen.

Dat geldt niet alleen voor dit aanvullend pensioenstelsel, maar ook voor alle andere rechten (groepsverzekering, pensioenfonds, sectoraal stelsel) die u in de loop van uw carrière hebt opgebouwd voor uw aanvullend pensioen.

Als u niet meer actief bent, is de website www.mypension.be het aanspreekpunt om de evolutie van uw rechten te volgen.

Naar boven