Veel gestelde vragen

PC 102 Werkgevers

PC 102 Werkgevers

Elke onderneming die onder PSC 102.09 valt, moet vanaf 1 januari 2011 een sectoraal pensioen organiseren voor al haar arbeid(st)ers.

De onderneming kan sinds haar oprichting onder PSC 102.09 vallen, of later na een fusie, overname, wijziging van Paritair Comité, enz.

Het aanvullend pensioen is vanaf de hiervoor vermelde datum verplicht. Het moet via Monument Assurance Belgium (de door de sociale partners gekozen pensioeninstelling voor de uitvoering van de toezegging van het sectoraal pensioen) worden georganiseerd. Ondernemingen kunnen dit sectoraal pensioen niet zelf organiseren.

De sector voorziet in de sectorale pensioenregeling uitzonderingen op deze verplichte aansluiting, met name voor personen met een studentencontract of voor uitzendkrachten.

Bij een sectoraal stelsel zijn verschillende partijen betroken.

De inrichter: dit is de rechtspersoon die beslist over de invoering van de regeling en de voorwaarden waaronder ze wordt uitgevoerd. De inrichter is het "fonds 2e pijler SCP102.09" dat voor dit doel is opgericht door de sociale partners binnen SPC102.09.

De onderneming: dit is de werkgever die is aangesloten bij SPC102.09 en die personeel in dienst heeft waarop de sectorale sociale regeling van toepassing is (in dit geval: arbeiders).

De pensioenorganisatie: dit is de verzekeraar die door SPC102.09 is gekozen om de sectorale sociale aanvullende pensioenregeling uit te voeren (vroeger Integrale, in 2021 door Monument Assurance Belgium overgenomen).

 

Deze regeling van onbepaalde duur is ingegaan op 1 januari 2011. Voor de jaren 2011 en 2012 werd om praktische redenen een inhaalbeweging voorzien die plaats vond voor het normale beheer van januari 2013.

Het stelsel is "sectoraal" omdat het is ingericht door het paritair comité van de sector (SPC102.09) en niet rechtstreeks door een werkgever. Bovendien is het mogelijk dat u als bedrijf al een aanvullend pensioenplan voor uw werknemers had afgesloten: in dat geval worden de twee regelingen samengevoegd. Het sectorale stelsel is "sociaal" omdat het zogenaamd "solidariteits" prestaties voorziet, afhankelijk van de situatie waarin de verzekerde zich bevindt. Deze voordelen worden beschreven in de sectorale CAO's.

De bijdragen voor het sectoraal pensioen zijn volledig voor rekening van de werkgever, net zoals de eventuele heffingen en sociale bijdragen. Er is geen persoonlijke bijdrage.

De bijzonderheden van de bijdragen en heffingen voor deze sectorale toezegging worden beschreven in het financieel reglement in de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van deze sectorale toezegging.

De bijdrage voor het pensioenluik is bestemd voor een aanvullend pensioencontract dat in naam van uw medewerker is aangegaan.

De bijdrage voor het solidariteitsluik gaat naar een solidariteitsfonds dat indien nodig de solidariteitsprestaties betaalt.

De betaling van de premies stopt wanneer de werknemer :

  •  uit dienst is en de sector verlaat ;
  • het statuut van arbeider niet meer heeft (bv : overgaat naar het statuut bediende);
  • met wettelijk pensioen of met vervroegd wettelijk pensioen gaat;
  • met SWT  (brugpensioen) gaat;
  • zou overlijden.

De betaling van de premies wordt automatisch stopgezet indien uw werkgever als onderneming niet langer onder SPC102.09 zou vallen.

 

De bijdragen voor het sectoraal pensioen bieden de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen voor uitbetaling op de pensioengerechtigde leeftijd. Dat aanvullend pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen.

Met de bijdragen voor het solidariteitsluik worden aanvullende pensioenrechten opgebouwd voor de gevallen die voorzien zijn in de solidariteitsregeling in de bijlage bij de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst voor uitvoering van de toezegging voor het sectoraal pensioen.

Het kapitaal van het aanvullend pensioen bestaat uit de betaalde bijdragen, min de beheerskosten en plus een door de pensioeninstelling toegekend rendement. Er geldt een wettelijk minimumrendement voor die bijdragen.

Het kapitaal op termijn zal afhangen van de aansluitingsduur, de hoogte van de bijdragen die tijdens de loopbaan zijn betaald en het rendement dat op het contract toegekend is.

De verzekerden kunnen de ontwikkeling van dit aanvullend pensioen volgen op hun individuele pensioenfiche of op de website: www.mypension.be /aanvullend pensioen.

De leeftijd waarop het sectoraal pensioenstelsel eindigt, is vastgesteld op 65 jaar, overeenkomstig de sectorale pensioenregeling.

De wet van 18 december 2015 bepaalt dat de prestaties voor het aanvullend pensioen voortaan bij de pensionering moeten worden uitbetaald. Dat is een belangrijke wijziging ten opzichte van de vroegere wetgeving.

Verschillende mogelijkheden voor vervroegde beëindiging of verlenging van het contract blijven bestaan. Die mogelijkheden zijn opgenomen in de sectorale pensioenregeling.

De verzekerde kan zelf zijn pensionering melden, maar volgens de wet wordt die informatie nu beheerd door SIGEDIS, de overheidsorganisatie die de persoonlijke sociale gegevens bijhoudt.

Afhankelijk van waar de verzekerde woont, moet hij al dan niet gemeentelijke opcentiemen betalen bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Monument Assurance Belgium zal hem een fiscale fiche bezorgen met alle informatie die nodig is om aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen.

De verzekerde kan vragen om het kapitaal geheel of gedeeltelijk om te zetten naar een maandelijks te betalen lijfrente.

Op de individuele pensioenfiche die de medewerker jaarlijks ontvangt, staat ter info vermeld hoeveel de jaarlijkse rente in plaats van het kapitaal zou bedragen.

Als de verzekerde kiest voor een lijfrente, varieert de belasting naargelang het een directe verrekening in rente betreft, of een verrekening in rente van het nettokapitaal, na de sociale en fiscale inhoudingen.

In het eerste geval wordt de rente samengevoegd met zijn/haar pensioeninkomen.

In het tweede geval wordt een bijzondere heffing in de vorm van roerende voorheffing in rekening gebracht. Di voorheffing bedraagt momenteel 30 % van 3 % van het verloren kapitaal.

Indien de verzekerde vóór zijn pensionering overlijdt, gaat zijn opgebouwd kapitaal niet verloren: het wordt bij voortijdig overlijden aan de begunstigde(n) uitgekeerd.

U kan de lijst en de volgorde van de begunstigden raadplegen in de algemene voorwaarden van het sectoraal pensioenreglement, die u in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst vindt.

U vindt deze lijst ook op de individuele pensioenfiche onder de rubriek: "Wie zijn de begunstigden van de waarborgen ?

De verzekerde kan deze voorkeursvolgorde wijzigen. Dit moet schriftelijk worden meegedeeld aan Monument Assurance Belgium, die een aanhangsel aan het contract zal maken.

Wij vragen aan de werkgever om Monument Assurance Belgium zo snel mogelijk op de hoogte te brengen in geval van overlijden en de instructies van de beheerders van uw dossier op te volgen, zodat het individuele dossier van de overledene zo snel mogelijk kan worden afgesloten.

De actieve verzekerden (die bijdragen betalen) ontvangen jaarlijks een individuele pensioenfiche met de gegevens van de opgebouwde rechten voor hun aanvullend pensioen.

Op die fiche staat ook informatie over de bijdragen die in de loop van het jaar betaald zijn, hoeveel de reserve en het kapitaal bedraagt, wat de rechten zijn bij overlijden, en welk rendement Monument Assurance Belgium toekent.

Sinds oktober 2016 kunnen de verzekerden ook al hun opgebouwde rechten voor hun aanvullend pensioen (groepsverzekering, pensioenfonds, sectoraal stelsel) raadplegen op de website: www.mypension.be /aanvullend pensioen.

Als de verzekerden niet meer actief zijn, is www.mypension.be het aanspreekpunt om de evolutie van hun rechten te volgen.

Naar boven